قيدها واژه‌هايي هستند كه بار معنايي فعل يا صفت را تغيير مي‌دهند. در نگارش علمي، قيد شيوه‌ي انجام يك عمل را دگرگون مي‌كند، براي نمونه “thoroughly” يا “briskly” هر دو قيد هستند، كه اولي به معناي «به‌طور كامل» و دومي به معناي «به‌سرعت» يا «با شتاب» است.

جمله‌ي زير

“to do something very quickly

در مقايسه با

“to do something quickly enough

معناي كاملاً متفاوتي دارد. دقيقاً به همين دليل است كه قيدها تا اين اندازه اهميت دارند.

استفاده صحيح از قيدها در ترجمه و نگارش مقاله علمي

در بسياري از مقاله‌هاي پژوهشي، مي‌توان به‌طور كارآمد از قيدها براي بيان نكته‌ها استفاده كرد. مي‌توانيد به محققي اشاره كنيد كه به‌طور مرتب (regularly) نظر يكساني را بيان مي‌كند يا با استفاده از قيدي كه نشان‌ دهنده‌ي ميزان اعتماد پذيري يك منبع است نسبت به آن سوگيري نشان دهيد. همچنين مي‌توانيد بنويسيد منبع ارجاع‌ داده‌ شده در مقاله‌تان ماهرانه (expertly) موضوعي را بيان كرده است، يا اينكه با فصاحت و بلاغت (eloquently) منظور را منتقل كرده است.

ادامه مطلب را در سايت ترجمه نيتيو بخوانيد